Obchodní podmínky



Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kozdra.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Krzysztof Idziak, Kubelíkova 1150/48, Praha 3 - Žižkov, 13000 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).


Definice pojmů

 • "Prodávající" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
 • "Kupující" je osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejíž předmětem je poskytnutí zboží za úplatu prodávajícím kupujícímu.
 • "Kupní smlouva" vzniká v momentě odeslání objednávky kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

EET

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Způsob dodání zboží

 • Kupující má možnost sledovat stav své objednávky přímo přes systém elektronického obchodu po přihlášení do své registrace - tuto možnost však mají pouze zaregistrovaní uživatelé. Stav své objednávky může kupující také zjistit přímým telefonickým nebo mailovým dotazem.
 • Jakmile bude zboží připraveno k expedici, bude kupující opět kontaktován s tím, že zboží je expedováno a bude mu doručeno do 2 pracovních dnů. Za pracovní den je považován den v týdnu s vyjímkou víkendů a dále den s vyjímkou schválených státních svátků dle platných zákonů ČR.
 • K doručování objednaného zboží využíváme Českou poštu a.s.
 • Cena zaslání objednaného zboží na dobírku je 195 Kč.
 • Objednané zboží si lze také vyzvednout formou osobního odběru na naší prodejně na adrese Kubelíkova 1150/48, Praha 3 - Žižkov, 13000.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím (spotřebitelem) není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní mlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor s kupní existující již při pejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Nebude-li zákazník ani po opakovaných pokusech o kontakt ze strany prodávajícího komunikovat, vyhrazuje si prodávající po 7 dnech objednávku stornovat a zboží bude vráceno zpět do prodeje.
 • Nepřevezme-li kupující dodávku objednaného zboží od smluvního přepravce, vystavuje se kupující riziku zařazení do databáze nespolehlivých zákazníků a odeslání případné další objednávky bude podmíněno uhrazením celé ceny objednávky formou bankovního převodu.
 • V případě doručení zboží přepravní společností je zákazník povinen si zásilku při jejím převzetí zkontrolovat, a v případě, že zásilka vykazuje znaky poškození, je oprávněn ji odmítnout. Pokud je i přes vnější neporušenost zásilky zboží uvnitř balíku poškozené, je třeba poškozenou zásilku neprodleně reklamovat u přepravní společnosti, a to maximálně do 24 hodin od jejího převzetí; v opačném případě nebude na reklamaci ze strany přepravní společnosti brán zřetel.
 • V případě osobního odběru zboží na prodejně bude zboží pro zákazníka rezervováno nejdéle po dobu 14-ti dnů.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží a to bez jakékoli sankce a uvádění důvodů odstoupení. Odstoupení musí být písemně doručeno prodávajícímu na adresu Krzysztof Idziak, Kubelíkova 1150/48, Praha 3 - Žižkov, 13000, nebo elektronicky na adresu kidziak@kozdra.cz, avšak nejpozději poslední den 14-denní lhůty. Současně se doporučuje kupujícímu uvést při odstoupení od smlouvy i číslo bankovního účtu, na který prodávající pošle peníze za vrácené zboží.
 • Předpokladem pro úspěšné završení procesu odstoupení od smlouvy je navrácení zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů následujících po dni doručení odstoupení.
 • Kupujícímu se doporučuje vlastní zboží zaslat až po potvrzení o doručení platného odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, hradí kupující.
 • Bude-li zboží odesláno bez předchozího souhlasu prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím převzata.
 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od Smlouvy, Darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, přičemž za takový dárek je považováno i dopravné zdarma při splnění podmínek pro jeho získání.
 • Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Prodávající má právo odeslat vrácené zboží do servisu k posouzení jeho stavu.
 • V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou skutečnou škodu na zboží. Způsobená škoda představuje bezdůvodné obohacení spotřebitele, které je povinnen vydat. Případně může spotřebitel své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající souhlasit.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, písmena d) nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat do ČR, nebo pokud se výrazně změnila cena ze strany výrobce. Pakliže bude tato skutečnost zjištěna, bude kupující neprodleně informován.
 • V případě, že byla uhrazena záloha nebo celá částka, bude taková částka v případě odstoupení od smlouvy zaslána bez zbytečného odkladu na účet nebo na dohodnutou adresu kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to buď písemně na adresu Krzysztof Idziak, Kubelíkova 1150/48, Praha 3 - Žižkov, 13000 nebo elektronicky emailem na adresu: kidziak@kozdra.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby prodávající zapracoval údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďoval za účelem zajištění řádného vedení účetnictví a možnosti poskytnout výhody plynoucí z případného klubového členství. Osobní údaje zákazníků NEBUDOU předávány třetím stranám k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace).
 • Tento informační systém prodávající provozuje na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem zkvalitnění služeb provozování internetového portálu www.kozdra.cz, ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Prodávající ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.
 • Správcem údajů je Krzysztof Idziak, Kubelíkova 1150/48, Praha 3 - Žižkov, 13000.

Práva z Vadného plnění

 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Ostatní ustanovení

 • Při zjištění činností ohrožujících bezpečnost elektronického obchodu nebo souvisejících systémů si pronajímatel elektronického obchodu (FormaX Design, s.r.o.) vyhrazuje právo zablokovat příslušnou IP adresu, ze které útok přišel, a její zařazení na blacklist příslušného serveru.